Комисията за защита на потребителите

Забележка: При всеки възникнал спор, който не може да бъде уреден от настоящите общи условия, потребителите могат да се обърнат към следния орган за алтернативно решаване на потребителски спорове:

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

На следния адрес може да намерите и списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки на ЕС, достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show